01 vælg dit land

Belgien
Bulgarien
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Holland
Irland
Italien
Kroatien
Letland
Litauen
Polen
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig

INTERNATIONAL SKATTEPOLITK

Hos Heartland er vi stolte over at bidrage til de lande og regioner, vi opererer i. Det gør vi bl.a. gennem skatte- og afgiftsbetalinger samt andre økonomiske bidrag. Som virksomhed er vi dedikeret til det globale fællesskab, og vi opfatter skatter og afgifter som en virksomhedsudgift, der skal håndteres på en ansvarlig og balanceret måde. Derfor har vi fokus på at fordele vores bidrag på en retfærdig måde, som afspejler omfanget af vores aktiviteter i de lande, vi opererer i.

Principperne i denne politik gælder for holdingselskabet HEARTLAND A/S og alle dets datterselskaber, herunder BESTSELLER og VILA, og involverer alle opkrævede og afholdte skatter, inkl. moms, toldafgifter og andre forbrugsafgifter.

Formålet med denne skattepolitik er at sikre en sund og ansvarlig skattepraksis, minimere skatterisici og sikre, at vi overholder de regler og love, der gælder i de lande, vi opererer i. 

SKATTEPOLITIK

HEARTLANDs overordnede skattepolitik er som følger:
• Vi betaler skat i henhold til den genererede værdi i de lande, vi opererer i. 
• Vi følger OECDs “Transfer pricing guidelines” og armslængdeprincippet i forbindelse med prisfastsættelse og lignende forhold ved koncerninterne transaktioner. 
• Vi overholder alle gældende regler og lovkrav og foretager alle indbetalinger rettidigt. Dette inkluderer rettidig forberedelse af dokumentation for koncerninterne transaktioner i henhold til international og lokal lovgivning herom. 
• Vi har fokus på skattemæssige konsekvenser af større organisatoriske omstruktureringer og opkøb.
• Vi anvender risikostyring og kontrolprocesser i forbindelse med skatter og afgifter og giver indsigt i disse processer for alle relevante ansatte/ledere i organisationen. 

TAX GOVERNANCE

Ansvaret for den internationale skattepolitik og styringen af skatterisici ligger hos den administrerende direktør (CEO) for HEARTLAND og den økonomiske direktør (CFO) for BESTSELLER. 

Det er skatteafdelingen hos henholdsvis HEARTLAND og BESTSELLER, der fastsætter politikker, retningslinjer og processer relateret til skatter og afgifter. Disse er involveret i alle relevante initiativer, så vi hele tiden kan vurdere og håndtere skattemæssige konsekvenser af vores handlinger og beslutninger. 

Ansvaret for, at vi til dagligt overholder (lokale) skatteregler, inklusiv men ikke begrænset til regler for indberetninger og betalinger, ligger hos de relevante ledelses- og finansteams i den enkelte forretningsenhed. Vores lokale teams og vores in-house skattespecialister arbejder løbende sammen omkring risikovurdering på skatteområdet. 

Vi forventer til enhver tid, at vores medarbejdere og andre interessenter (f.eks. leverandører, samarbejdspartnere mm.), tager medansvar for og overholder de gældende regler og love på skatteområdet. Vi opfordrer til åbenhed og samarbejde, og at man anvender vores interne rapportering, hvis man er tvivl om, hvorvidt 

COMPLIANCE

Vi tager skattecompliance alvorligt, og vi bestræber os på altid at overholde alle gældende skattemæssige regler og retningslinjer i de juristiktioner, vi opererer i. Det betyder bl.a., at vi tager afstand fra og arbejder for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, skattesvig og facilitering heraf.

Vi anser skattelovgivningen i alle de jurisdiktioner, vi opererer i, som lige vigtige. Samtidig er vi nødt til at bibeholde den rette balance mellem lokale og internationale skattekrav. At overholde skatteregler kan være komplekst, da fortolkninger af lovgivning og retspraksis kan variere og ændre sig over tid.  Vi bestræber os på altid at overholde både den skrevne lovgivning såvel som lovgivernes intention med loven. 

Vi følger internationale og nationale principper for revision og rapportering, og vi investerer løbende i ny teknologi, der skal sikre velfungerende systemer og gennemsigtighed. Vi bestræber os på at anvende best practice og overholde gældende nationale og internationale regler for skatteberegning, skatterapportering og skattekontrol. 

RISIKOSTYRING

Vi arbejder målrettet med risikostyring ved at identificere og vurdere de risici, vi som virksomhed møder på skatteområdet.  Vi har en række strømlinede interne politikker og procedurer, der skal være med til at sikre, at vi har en sund virksomhed, og at vi er i stand til at identificere, vurdere og håndtere skatterisici i overensstemmelse med vores skattepolitik. 

Skatterisici opstår typisk i situationer, hvor flere lande og skattejuristiktioner er involveret, og hvor der kan være fortolkningsmæssige forskelle mellem forskellige skattemyndigheder. I de fleste tilfælde kan vores egne skattespecialister løse sådanne situationer internt, men i enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at søge rådgivning fra eksterne skattekonsulenter og/eller en afgørelse hos de lokale skattemyndigheder. 

GENNEMSIGTIGHED

Vi efterstræber en åben og professionel dialog med nationale skattemyndigheder, både i Danmark og i resten af verden. Det er vigtigt for os at være åbne for henvendelser og spørgsmål fra skattemyndighederne og udlevere al nødvendig information, som myndighederne efterspørger, for at sikre klarhed og løse eventuelle problemer på skatteområdet. 

Vi spekulerer ikke i strukturer, skatteplanlægning eller andre aktiviteter, der har til formål at unddrage skat, eller som ikke har et forretningsmæssigt eller kommercielt formål. Vi efterstræber en ansvarlig skattepraksis og gennemsigtighed ang. vores skattepolitik og økonomiske bidrag.

This Tax Policy relates to the Financial year ending 31.7.2020 and is published in response to Part 2 of Schedule 19 of the Finance Act 2016

TIL TOPPEN